Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach Platformy eOdra.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin (nazywany dalej: Regulaminem), wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Fundację Onwater.pl  z siedzibą we Wrocławu, ul. Gajowicka 95, Numer KRS: 0000477343, REGON: 022261290
NIP: 8943048651 (dalej: Operator) usług elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej działającej w domenie eodra.pl (dalej: „Platforma”).
2.    Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronach Platformy w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3.    Korzystania z Usług dostępnych w ramach Platformy wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie.
4.    Zakazane jest publikowanie na stronach Platformy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 2 DEFINICJE
Definicje pojęć użytych w Regulaminie Platformy:
1.    Platforma: strony i usługi internetowe działające w domenie eodra.pl i wszystkich jej subdomenach, będące własnością Operatora,
2.    Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
3.    Usługi: usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy na podstawie Regulaminu.
4.    Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie Platformy.
5.    Materiały edukacyjne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu na stronach Platformy informacji oraz materiałów dydaktycznych (w tym tekstów, grafiki i multimediów) o tematyce edukacyjnej przeznaczonych dla Użytkowników.
6.    Zasoby: wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy eOdra.pl
7.    Konto: konto założone przez Użytkownika w na Platformie, założone zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminu.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.    W celu korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do Urządzenia spełniającego następujące wymagania techniczne:
2.    Warunkiem uzyskania dostępu do wszystkich zasobów Platformy jest założenie konta Użytkownika i spełnienie przez Użytkownika warunków przewidzianych w treści Regulaminu Platformy.
3.    Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać osobiste, aktywne konto poczty elektronicznej.
4.    W trakcie korzystania z Platformy na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ”ciasteczka”). Wyrażenie zgody na przesyłanie ww. plików może stanowić warunek korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy. Szczegółowe i aktualne informacje na temat funkcji i celu instalowania plików cookies udzielane są Użytkownikom w ramach zapytań kierowanych na adresy kontaktowe Operatora.

§ 4 PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE
1.    Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania do Platformy.
2.    Operator może określić minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login.
3.    Przed założeniem konta koniecznym jest zapoznanie się i wyrażenia zgody na warunki zapisane w Regulaminie.
4.    Udostępnienie niektórych Usług może być uzależni od dodatkowej weryfikacji Użytkownika.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Użytkownik wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2.    Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji dostępu do Platformy,
3.    Operator jest Administratorem danych osobowych podanych w procesie rejestracji i przetwarza je zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Operatora nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.
5.    Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
6.    Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością Operatora.
7.    Udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
8.    Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną, wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Wycofanie zgody jest możliwe jest również po kliknięciu odnośnika znajdującego się w treści każdej wiadomości.

§ 6 LCENCJA
1.    Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów Edukacyjnych odbywa się na zasadach udzielenia nieodpłatnej niewyłącznej licencji. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi.
2.    Licencja na treści pobrane z Platformy lub udostępniane on-line za jej pośrednictwem jest nieodpłatna, niewyłączna, ograniczona w czasie i uprawnia do korzystania z materiałów jedynie we własnych celach dydaktycznych Użytkownika, bez prawa do zarobkowego wykorzystania.
3.    Użytkownik wykonujący zawód nauczyciela jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania ich podczas zajęć szkolnych) oraz w ramach innych zajęć dydaktycznych, w tym również wykonywanych ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
4.    Licencja udzielona Użytkownikowi przez Operator nie obejmuje prawa do:
a.    trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
b.    udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z niej na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,
c.    tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Zasobach,
d.    podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
e.    rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, lub rozpowszechniania w Internecie, treści lekcji, zadań oraz innych Zasobów (w tym rysunków, zdjęć i tekstów ).

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PLATFORMY
1.    Zasoby i cała pozostała zawartość Platformy, w tym teksty, grafiki, logotypy, zawartość lekcji oraz zawartość baz danych dostępnych na Platformie stanowią własność intelektualną Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawarł odpowiednie umowy i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.    Bez zgody Operatora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na Platformie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających obowiązujących przepisów prawa lub udzielonej licencji.
3.    Wykorzystanie zarobkowe wykorzystywanie wykraczające po za warunki licencji, a także nieodpłatne udostępnianie treści pochodzących z Platformy wymaga zgody Operatora.
4.    Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnianych przez Platformę oraz  wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
5.    Każde naruszenie praw autorskich Operatora przez może spowodować podjęcie odpowiednich kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną lub karną zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

§ 8 REKLAMACJE
1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu.
2.    Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Platformy w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Operatora.
3.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące świadczenia lub funkcjonowania Platformy wynikające z:
a.    naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu.
b.    udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
c.    nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
4.    Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
5.    Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Operator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Użytkownika obowiązuje Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji na Platformie, a w przypadku zmiany treści Regulaminu – w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2.    W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może usunąć konto poprzez kliknięć w odnośnik „Usuń konto” znajdujący się w formularzu na profilu użytkownika
3.    Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
4.    Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na podstawie Regulaminu  jest siedziba Operatora.
1.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto).

Telefon: +48 605 638 989
email: biuro@onwater.pl
53-421 Wrocław
Gajowicka 95